Thời gian
Trạng thái
Mã nạp tiền

Mã đơn hàng Số tiền nạp (vnd) Ngày khởi tạo Ngày cập nhật Trạng thái
ABC ABC ABC ABC ABC